11 Wǒ yòu zhuǎn niàn , jiàn rì guāng zhī xià , kuaì pǎo de wèi bì néng yíng , lì zhàn de wèi bì déshèng , zhìhuì de wèi bì dé liángshi , míng zhé de wèi bì dé zī cái , língqiǎo de wèi bì dé xǐyuè . suǒ líndào zhòngrén de , shì zaìhu dāngshí de jīhuì .