31 Tālā daì zhe tā érzi , Yàbólán hé tā sūnzi , Hālán de érzi Luódé , bìng tā ér fù Yàbólán de qīzi Sālái , chū le Jiālèdǐ de Wúĕr , yào wàng Jiānán dì qù . tāmen zǒu dào Hālán , jiù zhù zaì nàli .