We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
4 Yàbólán jiù zhào zhe Yēhéhuá de fēnfu qù le . Luódé yĕ hé tā tóng qù . Yàbólán chū Hālán de shíhou , nián qī shí wǔ suì .