16 Wǒ yĕ yào shǐ nǐde hòuyì rútóng dì shàng de chén shā nàyàng duō , rén ruò néng shǔ suàn dì shǎng de chén shà cáinéng shù suàn nǐde hòuyì .