1 Zhè shì yǐhòu , Yēhéhuá zaì yìxiàng zhòng yǒu huà duì Yàbólán shuō , Yàbólán , nǐ búyào jùpà , wǒ shì nǐde dùnpái , bì dàdà dì shǎngcì nǐ .