5 Sālái duì Yàbólán shuō , wǒ yīn nǐ shòu qū . wǒ jiāng wǒde shǐnǚ fàng zaì nǐ huái zhōng , tā jiàn zìjǐ yòu le yùn , jiù xiǎokàn wǒ . yuàn Yēhéhuá zaì nǐ wǒ zhōngjiān pànduàn .