1 Yàbólán nián jiǔ shí jiǔ suì de shíhou , Yēhéhuá xiàng tā xiǎnxiàn , duì tā shuō , wǒ shì quánnéng de shén . nǐ dàng zaì wǒ miànqián zuò wánquán rén ,