16 Wǒ bì cì fú gĕi tā , yĕ yào shǐ nǐ cóng tā de yī gĕ érzi . wǒ yào cì fú gĕi tā , tā yĕ yào zuò duō guó zhī mǔ . bì yǒu bǎixìng de jūnwáng cóng tā ér chū .