We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
20 Zhìyú Yǐshímǎlì , wǒ yĕ yīngyún nǐ , wǒ bì cì fú gĕi tā , shǐ tā chāngshèng jíqí fán duō , tā bì shēng shí èr gĕ zúzhǎng , wǒ yĕ yào shǐ tā chéngwéi dà guó .