10 Sān rén zhòng yòu yī wèi shuō , dào míngnián zhè shíhou , wǒ bìyào huí dào nǐ zhèlǐ . nǐde qīzi Sǎlā bì shēng yī gè érzi . Sǎlā zaì nà rén hòubiān de zhàngpéng ménkǒu yĕ tīngjian le zhè huà .