29 Yàbólāhǎn yòu duì tā shuō , jià ruò zaì nàli jiàn yǒu sì shí gè zĕnmeyàng ne . tā shuō , wéi zhè sì shí gĕ de yuángù , wǒ yĕ bú zuò zhè shì .