30 Yàbólāhǎn shuō , qiú zhǔ búyào dòngnù , róng wǒ shuō . jià ruò zaì nàli jiàn yǒu sān shí gè zĕnmeyàng ne . tā shuō , wǒ zaì nàli ruò jiàn yǒu sān shí gè , wǒ yĕ bú zuò zhè shì .