5 Wǒ zaì ná yídiǎn bǐng lái , nǐmen kĕyǐ jiā tiān xīn lì , ránhòu wǎng qián qù . nǐmen jì dào púrén zhèlǐ lái , lǐ dàng rúcǐ . tāmen shuō , jiù zhào nǐ shuō de xíng ba .