14 Luódé jiù chū qù , gàosu qǔ le ( huò zuò jiāngyào qǔ ) tā nǚér de nǚxù men shuō , nǐmen qǐlai líkāi zhè dìfang , yīnwei Yēhéhuá yào huǐmiè zhè chéng . tā nǚxù men què yǐwéi tā shuō de shì xì yán .