16 Dàn Luódé chíyán bú zǒu . èr rén yīnwei Yēhéhuá liánxù Luódé , jiù lā zhe tāde shǒu hé tā qīzi de shǒu , bìng tā liǎng gè nǚér de shǒu , bà tāmen lǐng chūlai , ānzhì zaì chéng waì .