2 Shuō , wǒ zhǔ a , qǐng nǐmen dào púrén jia lǐ xǐ xǐ jiǎo , zhù yī yè , qīngzǎo qǐlai zaì zǒu . tāmen shuō , bú , wǒmen yào zaì jiē shàng guò yè .