22 Nǐ yào sù sù dì taó dào nà chéng . yīnwei nǐ hái méiyǒu dào nàli , wǒ bùnéng zuò shénme . yīncǐ nà chéng míng jiào Suǒĕr ( Suǒĕr jiù shì xiǎo de yìsi ) .