We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
19 Yēhéhuá shén yòng tǔ suǒ zàochéng de yĕdì gèyàng zǒushòu hé kòng zhòng gèyàng fēiniǎo dōu daì dào nà rén miànqián , kàn tā jiào shénme . nà rén zĕnyàng jiào gèyàng de huó wù , nà jiù sì tā de míngzi .