7 Yēhéhuá shén yòng dì shàng de chéntǔ zào rén , jiàng shēngqì chuī zaì tā bíkǒng lǐ , tā jiù chéng le yǒu líng de huó rén , míng jiào Yàdāng .