We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
9 Yēhéhuá shén shǐ gèyàng de shù cóng dì lǐ zhǎng chūlai , kĕyǐ yuè rén de yǎnmù , qí shàng de guǒzi hǎo zuò shíwù . yuánzi dāngzhōng yòu yǒu shēngmìng shù hé fēnbié shàn ĕ de shù .