3 Dàn yè jiān shén lái zaì mèng zhōng duì Yàbǐmǐlè shuō , nǐ shì gè sǐ rén nǎ , yīnwei nǐ qǔ le nà nǚrén lái . tā yuán shì biérén de qīzi .