14 Yàbólāhǎn qīngzǎo qǐlai , ná bǐng hé yī pídaì shuǐ , gĕi le Xiàjiǎ , dā zaì tāde jiān shàng , yòu bǎ háizi jiāo gĕi tā dǎfa tā zǒu . Xiàjiǎ jiù zǒu le , zaì Bièshìbā de kuàngyĕ zǒu mí le lù .