We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
7 Yòu shuō , shuí néng yùxiān duì Yàbólāhǎn shuō Sǎlā yào rǔ yīnghái ne , yīnwei zaì tā nián lǎo de shíhou , wǒ gĕi tā shēng le yī gè érzi .