12 Tiānshǐ shuō , nǐ bùkĕ zaì zhè tóngzǐ shēnshang xià shǒu . yídiǎn bùkĕ haì tā . xiànzaì wǒ zhīdào nǐ shì jìngwèi shén de le . yīnwei nǐ méiyǒu jiāng nǐde érzi , jiù shì nǐ dú shēng de érzi , liú xià bú gĕi wǒ .