2 Shén shuō , nǐ daì zhe nǐde érzi , jiù shì nǐ dú shēng de érzi , nǐ suǒ aì de Yǐsā , wǎng Mólìya dì qù , zaì wǒ suǒ yào zhǐshì nǐde shān shàng , bǎ tā xiàn wéi Fánjì .