We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
31 Biàn duì tā shuō , nǐ zhè mĕng Yēhéhuá cì fú de , qǐng jìnlái , wèishénme zhàn zaì waìbiān , wǒ yǐjing shōushi le fángwū , yĕ wèi luòtuo yùbeì le dìfang .