22 Háizi men zaì tā fù zhōng bǐcǐ xiàng zhēng , tā jiù shuō , ruò shì zhèyàng , wǒ wèishénme huó zhe ne ( huò zuò wǒ wèishénme rúcǐ ne ) . tā jiù qù qiú wèn Yēhéhuá .