36 Yǐsǎo shuō , tā míng Yǎgè , qǐbù shì zhèng duì ma , yīnwei tā qīpiàn le wǒ liǎng cì . tā cóng qián duó le wǒ zhǎngzǐ de míngfèn , nǐ kàn , tā xiànzaì yòu duó le wǒde fú fèn . Yǐsǎo yòu shuō , nǐ méiyǒu liú xià wèi wǒ kè zhù de fú ma .