25 Dào le zǎochen , Yǎgè yī kàn shì Lìyà , jiù duì Lābān shuō , nǐ xiàng wǒ zuò de shì shénme shì ne . wǒ fúshì nǐ , bù shì wèi Lājié ma , nǐ wèishénme qī hòng wǒ ne .