7 Tāmen èr rén de yǎnjing jiù míngliàng le , cái zhīdào zìjǐ shì chìshēnlòutǐ , biàn ná wúhuāguǒ shù de yèzi , wéi zìjǐ biān zuò qúnzi .