We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
17 Shén yīngyún le Lìyà , tā jiù huáiyùn , gĕi Yǎgè shēng le dì wǔ gè érzi .