20 Lìyà shuō , shén cì wǒ hòu shǎng . wǒ zhàngfu bì yǔ wǒ tóng zhù , yīn wǒ gĕi tā shēng le liù gè érzi . yúshì gĕi tā qǐmíng Xībùlún ( jiù shì tòng zhù de yìsi ) .