30 Wǒ wèi lái zhī xiān , nǐ suǒyǒude hĕn shào , xiànjīn què fà dà zhòngduō , Yēhéhuá suí wǒde jiǎobù cì fú yǔ nǐ . rújīn , wǒ shénme shíhou cái wèi zìjǐ xìng jiā lì yè ne .