31 Lābān shuō , wǒ dāng gĕi nǐ shénme ne . Yǎgè shuō , shénme nǐ yĕ bù bì gĕi wǒ , zhǐyǒu yī jiàn shì , nǐ ruò yìng chéng , wǒ biàn réngjiù mù fàng nǐde yáng qún .