35 Dàng rì , Lābān bǎ yǒu wén de , yǒu bān de gōng shānyáng , yǒu diǎn de , yǒu bān de , yǒu zá bái wén de mǔ shānyáng , bìng hēisè de miányáng , dōu tiǎo chūlai , jiāo zaì tā érzi men de shǒu xià ,