32 Zhìyú nǐde shénxiàng , nǐ zaì shuí nàli sōu chūlai , jiù bùróng shuí cún huó . dàng zhe wǒmen de zhòng dìxiōng , nǐ rèn yī rèn , zaì wǒ zhèlǐ yǒu shénme dōngxi shì nǐde , jiù ná qù . yuánlái Yǎgè bú zhīdào Lājié tōu le nàxiē shénxiàng .