39 Beì yĕshòu sī liè de , wǒ méiyǒu daì lái gĕi nǐ , shì wǒ zìjǐ péi shàng . wúlùn shì bái rì , shì hēi yè , beì tōu qù de , nǐ dōu xiàng wǒ suǒ yào .