41 Wǒ zhè èr shí nián zaì nǐ jiā lǐ , wèi nǐde liǎng gè nǚér fúshì nǐ shí sì nián , wèi nǐde yáng qún fúshì nǐ liù nián , nǐ yòu shí cì gǎi le wǒde gōngjià .