10 Nǐ xiàng púrén suǒ shī de yīqiè cíaì hé chéngshí , wǒ yídiǎn yĕ bù peì dé . wǒ xiānqián zhǐ ná zhe wǒde zhàng guò zhè Yuēdànhé , rújīn wǒ què chéng le liǎng duì le .