We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
12 Nǐ céng shuō , wǒ bìdéng hòu daì nǐ , shǐ nǐde hòuyì rútóng hǎi biān de shà , duō dé bùkĕ shèng shù .