14 Qiú wǒ zhǔ zaì púrén qiántou zǒu , wǒ yào liàng zhe zaì wǒ miànqián qún chù hé háizi de lìliang màn màn dì qián xíng , zhí zǒu dào Xīĕr wǒ zhǔ nàli .