5 Yǐsǎo jǔmù kànjian fùrén háizi , jiù shuō , zhèxie hé nǐ tóngxíng de shì shuí ne , Yǎgè shuō , zhèxie háizi shì shén shī ēn gĕi nǐde púrén de .