5 Yǎgè tīngjian Shìjiàn diànwū le tāde nǚér Dǐná . nàshí tāde érzi men zhèng hé qún chù zaì tiānyĕ , Yǎgè jiù bì kǒu bú yán , dĕng tāmen huí lái .