10 Qiĕ duì tā shuō , nǐde míng yuán shì Yǎgè , cóng jīn yǐhòu búyào zaì jiào Yǎgè , yào jiào Yǐsèliè . zhèyàng , tā jiù gǎi míng jiào Yǐsèliè .