4 Tāmen jiù bǎ waìbāngrén de shénxiàng hé tāmen ĕrduo shàng de huánzi jiāo gĕi Yǎgè . Yǎgè dōu cáng zaì Shìjiàn nàli de xiàngshù dǐ xià .