6 Yǐsǎo daì zhe tāde qīzi , érnǚ , yǔ jiā zhōng yīqiè de rénkǒu , bìng tāde niú yáng , shēngchù , hé yīqiè huò cái , jiù shì tā zaì Jiānán dì suǒ de de , wàng bié chù qù , lí le tā xiōngdi Yǎgè .