13 Yǐsèliè duì Yūesè shuō , nǐ gēge men bú shì zaì Shìjiàn fàng yáng ma . nǐ lái , wǒ yào dǎfa nǐ wàng tāmen nàli qù . Yūesè shuō , wǒ zaì zhèlǐ .