11 Yóudà xīnli shuō , kǒngpà Shìlā yĕ sǐ , xiàng tā liǎng gè gēge yíyàng , jiù duì tā ér fù Tāmǎ shuō , nǐ qù , zaì nǐ fùqin jiā lǐ shǒu guǎ , dĕng wǒ érzi Shìlā zhǎngdà . Tāmǎ jiù huí qù , zhù zaì tā fùqin jiā lǐ .