14 Tāmǎ jiàn Shìlā yǐjing zhǎngdà , hái méiyǒu qǔ tā wéi qì , jiù tuō le tā zuò guǎfu de yīshang , yòng pàzi mĕng zhe liǎn , yòu zhē zhù shēntǐ , zuò zaì Tíngná lù shàng de yī ná yìn chéng ménkǒu .