18 Tā shuō , wǒ gĕi nǐ shénme dàngtóu ne , Tāmǎ shuō , nǐde yìn , nǐde daìzi , hé nǐ shǒu lǐ de zhàng . Yóudà jiù gĕi le tā , yǔ tā tóng qǐn , tā jiù cóng Yóudà huái le yùn .